ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „СИМОР“ ЕООД, наричан по-долу GOLD ADDOCTED предоставя услуги на потребителите посредством GOLDADDICTED.COM .Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на отметката ,,Общи условия” в GOLDADDICTED.COM, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на GOLDADDICTED.COM съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на GOLDADDICTED.COM не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона „Плащане“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошницата“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
5. GOLD ADDOCTED си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни(изчерпани). При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица GOLD ADDOCTED уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. Доставка

7. GOLD ADDOCTED не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на GOLD ADDOCTED.  При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката GOLD ADDOCTED не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, GOLD ADDOCTED се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

GOLD ADDOCTED предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираното ни  ателие на закупената стока гаранционните условия на съответното ателие или производител гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта  включват опаковане без транспортиране до Клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на GOLDADDICTED.COM
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява GOLD ADDICTED за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на GOLDADDICTED.COM

•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. GOLD ADDICTED няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. GOLD ADDICTED има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на GOLDADDICTED.COM
17. GOLD ADDICTED има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на GOLD ADDICTED да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. GOLD ADDICTED не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез GOLDADDICTED.COM
17а. GOLD ADDICTED след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. GOLD ADDICTED не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на GOLD ADDICTED във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за GOLD ADDICTED. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19.GOLD ADDICTED има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от GOLD ADDICTED, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info.goldaddicted@gmail.com GOLD ADDICTED събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които GOLD ADDICTED ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. GOLD ADDICTED не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които GOLD ADDICTED не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на GOLD ADDICTED.

22. GOLD ADDICTED има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. GOLD ADDICTED гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. GOLD ADDICTED защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, GOLD ADDICTED може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а GOLD ADDICTED се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. GOLD ADDICTED е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от GOLD ADDICTED , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. GOLD ADDICTED се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то GOLD ADDICTED има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата GOLDADDICTED.COM на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина GOLDADDICTED.COM е собственост на „СИМОР“ ЕООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „СИМОР“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

                                                                                                             ПОРЪЧКА
Натискането на бутон ДОБАВИ В КОШНИЦАТА, Ви отвежда към процедурата по поръчка, която включва:
Избор на адрес за доставка. Ако не желаете да бъде изпратен продукта на посочения по време на регистрация адрес, трябва да въведете новите данни. След като сте уточнили адреса за доставка, натиснете бутона ПРОДЪЛЖИ.

Kрайната цена и теглото може да варират тъй като нашите продукти се изработват ръчно +/- 10% според размера на изделието. При онлайн поръчка, ще се свържем с Вас, за да уточним всички характеристики и изисквания за изработката.

Условия за връщане

Основен приоритет на GOLD ADDICTED сте Вие, нашите клиенти. Затова ние ще направим всичко, което зависи от нас, за да останете напълно удовлетворени от избора си!
Гарантираме, че ще разменим продукта закупен от GOLDADDICTED.COM или ще възстановим сумата от поръчката (по ваш избор – по банков път) и поради някакъв дефект или други причини по наша вина. В случай, че не сте изцяло удовлетворени от покупката си ни пишете на info.goldaddicted@gmail.com. Необходимо е да ни изпратите номер на поръчка, дата, име и телефон за връзка, както и да напишете Вашето желание максимално ясно. В рамките на 24 часа и ще получите инструкции, как да върнете или размените вашият продукт(и).

Условия за връщане на стоката са съгласно ЗЗП. Продуктът може да бъде върнат съгласно политиката ни за Връщане и замяна, упоменати в сайта на www.goldaddicted.com и оригиналната касова бележка приложена към покупката. Срокът за връщане на стоката е 14 дни, считано от датата на закупуване.
Разходите по връщането на артикула се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната в зависимост от причините за връщането .

Връщането на стока поради неразбиране на описанието, недоглеждане и каквато и да е неяснота по отношение на поръчаната стока е за сметка на клиента и в случаи на груби нарушения на правилата, www.goldaddicted.com 

Рекламации:

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
3. несъответствие с обявеното описание.

Рекламацията се предявява в момент на доставката на стоката. Пратката е с опция „Преглед и тест“ и съветваме нашите клиенти да проверяват в момента на получаването съдържанието й, за да не губим време и ако има несъответствие между направената от Вас поръчка и изпратения продукт от нас, да можем да коригираме несъответствието в най-кратък срок. Разходите по доставките са за сметка на GOLDADDICTED.COM
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. възстановяване на заплатената сума;
2. заменяне на стоката с нова;

Условия за връщане: 

Закупена стока може да бъде върната без причина в срок от четиринадесет /14/ дни от получаването, ако не е ПОЛЗВАНА, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по доставките на стоката са за сметка на купувача.

Условия за замяна: 

Закупена стока може да бъде заменена в срок от четиринадесет /14/ дни от получаването, ако не е ПОЛЗВАНА, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по замяната на стоката са за сметка на купувача.


Приятно пазаруване!
 

Доставка

Уважаеми клиенти,

Удобен офис може да намерите:

Еконт: http://www.econt.com/offices/

Плащане и Доставка

Доставка е между (2-3 работни дни) от фирма ЕКОНТ.

Важно: Всички поръчки с наложен платеж се изпращат на същия ден, ако са направени до 14:00 и се доставят на следващия работен ден. Поръчки изпратени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден! Поръчки се изпращат от понеделник до петък, както и събота до 11:00 часа. Доставки не се извършват по време на официалните празнични дни.
За населени места без офис на ЕКОНТ доставката е до 17:00 часа. Моля информирайте се на Econt.comПратката няма фиксиран час. Опцията „Фиксиран час“ се предлага от Econt на цена 2,40 лева. В случай, че желаете да заявите друг час за доставка, моля упоменете го в Коментар. 
*Фиксиран час на доставка: Валидните стойности са от 10:30 до 17:30 

Пратката има опция преглед и тест. GOLD ADDICTED Ви моли да се възползвате от тази опция, за да може на момента на получаването да се убедите, че няма разминаване между това, което сте поръчали и това, което ние сме Ви изпратили, че бижуто е невредимо и отговаря на всички Ваши изисквания. Приемайки и заплащайки  пратката Вие се съгласявате, че артикулът е точно това, което сте искали и го получавате в невредим търговски вид.  

За да направите тази доставка желателно е да се обадите на телефон 0876878783 за да уточним детайлите.

Метод на Плащане

Всички цени в сайта са в лева и са крайни с включен ДДС.

1. Плащане с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – плащането на поръчката се извършва след пристигането на стоката на адреса посочен от Вас.(Фирма ЕКОНТ издава касов бон вместо нас.)

Връщане и Размяна

Ние гарантираме, че ще разменим продукта закупен от GOLDADDICTED.COM или ще възстановим сумата от поръчката (по ваш избор – изцяло по банков път ), ако не отговаря на описанието, поради някакъв дефект или други причини. 
В случай, че не сте изцяло удовлетворени от покупката си, ни пишете на info.goldaddicted@gmail.com. В рамките на 24 часа и ще получите инструкции, как да върнете или размените вашият продукт(и).

Често задавани въпроси

Информация относно бисквитките

Частност и Сигурност (с кликване да се отваря прозорец с допълнителната информация по подточки)

Събиране и обработка на личната информация

Персоналната информация е това, което идентифицира клиента на GOLDADDICTED.COM ,като имена, адрес, имейл и телефон, дата на раждане на Вас и на членовете на Вашето семейство, ако имате такова (съпруг, деца и др). GOLDADDICTED.COM не събира Вашите данни, освен ако Вие не ги предоставите, например, когато правите поръчка или когато се абонирате за специални оферти и промоции, изпращани на Вашия имейл.

Използване и предоставяне на личната информация

Ние може да изпозлваме личните Ви данни изключително с технически цели, свързани с обслужването на уеб сайта, за да Ви осигурим достъп до специализирана информация, за контакт или при осъществяване на продажба на предлаган от сайта GOLDADDICTED.COM продукт.

Нашата политика за защита на личната информация

Защитата на личната информация на нашите клиенти е най-висок приоритет на GOLDADDICTED.COM. Тази декларация за сигурност е в сила, когато посещавате GOLDADDICTED.COM , поръчвате или се регистрирате като оставяте Вашите имена, телефон и имейл.

Свобода на избора

Когато правите поръчка онлайн, ние изискваме от Вас телефон и имейл за контакт, адрес на доставка и имената на получателя. При промяна на персоналната информация (напр. телефон, имейл, адрес, пощенски код и др.) може да ги обновите на страницата с Вашия профил.

Сигурност

GOLDADDICTED.COM Ви гарантира стриктно спазване на закона за защита на личните данни. При нас Вашата персонална информация ще бъде на едно наистина сугирно място. Всички Ваши данни стриктно се съхраняват и предпазват от загуба, унищожаване, фалшифициране, манипулиране и неупълномощен достъп или неупълномощено разкриване.

Право на информация

Ако имате въпроси относно нашата политика за защита на личната информация или за това как тя се използва, моля да се свържете с нас на имейл адрес: info.goldaddicted@gmail.com. В отговор незабавно ще бъдете уведомени – писмено и съгласно приложимото законодателство – кои от Вашите данни са на разположение, ако такива са запазени по време на престоя Ви в GOLDADDICTED.COM

Известяване за промени

Всички промени в нашата политика за Частност и Неприкосновеност ще бъдат публикувани на тази страница.

Тази декларация за защита на персоналната информация е приета февруари 2020 година.

Полезни връзки:

Информация и условия за онлайн пазаруване

За нас

“СИМОР” ЕООД

ЕИК 204007478

МОЛ Галя Христова

Онлайн магазин тел: 0876878783